Polityka prywatności dla kontrahentów

Jako administrator danych, Tiger Warsaw Sp. z o.o. („My”, „Nas”) ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe. Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa przy ich przetwarzaniu, ponieważ uznajemy i szanujemy twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy (np. zbieramy, wykorzystujemy, współdzielimy i przetwarzamy w inny sposób) Twoje dane osobowe.

1 KIM JESTEŚMY?

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5222988977.

Możesz się z nami skontaktować:

a) mailowo: biuro@tigerwarsaw.pl

b) telefonicznie: 22 273 95 80

2 DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

· aby świadczyć Ci usługi, do których przetwarzanie tych danych jest niezbędne

· dla zapewnienia komunikacji z Tobą odnośnie usług i naszej relacji biznesowej z firmą, władzami lub organizacją, które reprezentujesz

· w ramach naszych kontaktów marketingowych i innych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu kontaktowania się z Tobą i przedsiębiorstwem lub organizacją, które reprezentujesz, jak też w celu wprowadzania na rynek naszych wyrobów i usług oraz informowania Cię o tym, co dzieje się w naszych sklepach. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.

3 JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ?

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

Zwykłe dane osobowe, takie jak: Podstawowe dane kontaktowe (np. twoje nazwisko i adres, numer telefonu i adres mailowy w firmie lub organizacji, które reprezentujesz)

4 JAK ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zwykle zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie albo od przedsiębiorstwa lub organizacji, którą reprezentujesz. Możemy również zbierać informacje o Tobie z innych źródeł, którymi mogą być:

a) Źródła online, np. media społecznościowe

b) Podmioty powiązane z nami i nasi kontrahenci

5 Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z:

a) Podmiotami zależnymi i kontrahentami, jeżeli mają one prawnie uzasadniony interes

b) Dostawcami i podwykonawcami, z którym współpracujemy

c) Władzami publicznymi

6 W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRZEŚLEMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA UE/EOG?

W niektórych przypadkach przekazujemy dane osobowe do krajów poza UE / EOG.

Takie przekazywanie danych następuje tylko w określonych celach podanych powyżej w pkt 2, a my zawsze zapewniamy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa do takiego przekazywania danych, zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej:

a) Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

b) Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako nie mające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa do przekazania danych przez zastosowanie „Standardowych wzorów umów w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich”, opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, albo jakiejkolwiek innej formy umowy zatwierdzonej przez odpowiednie władze.

Aktualny wykaz krajów, do których możemy przekazywać dane, znajduje się w wykazie krajów trzecich.

7 JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Zachowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane albo później przetworzone. Możesz oczekiwać, że usuniemy Twoje dane osobowe, gdy przestaniesz być osobą kontaktową po stronie firmy lub organizacji, którą reprezentujesz.

8 CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W niektórych przypadkach podanie co najmniej niektórych informacji osobistych jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Gdy odmówisz udostępnienia takich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć usług oczekiwanych przez Ciebie.

9 JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY?

Wdrażamy środki służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych przed ingerencją, utratą, zniszczeniem i nieupoważnionym dostępem. Ciągle weryfikujemy nasze procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do najnowszych osiągnięć techniki.

W praktyce zapewnienie 100% bezpieczeństwa nie jest możliwe, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Twoje dane są całkowicie zabezpieczone przed każdym, komu uda się ominąć środki bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do danych. Wobec tego podajesz swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność.

10 JAKIE MASZ PRAWA?

Przysługują Ci następujące prawa:

· Masz prawo żądać dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

· Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ograniczenia ich przetwarzania

· Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na Twojej zgodzie, masz prawo ją wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.

· Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych).

Prawa te mogą podlegać pewnym warunkom lub ograniczeniom. Na przykład jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, może nie być to możliwe ze względu na aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Żądanie wycofania zgody lub realizacji swoich praw możesz zrealizować poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wysłanie go na Nasz adres pocztą tradycyjną lub mailowo na adres: biuro@tigerwarsaw.pl

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/