Polityka prywatności dla KLIENTÓW

Jako administrator danych osobowych, Tiger Warsaw Sp. z o.o. („My”, „Nas”) ma obowiązek chronić dane osobowe, a naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy i szanujemy Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy (np. zbieramy, wykorzystujemy, współdzielimy i przetwarzamy w inny sposób) Twoje dane osobowe.

1 KIM JESTEŚMY?

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5222988977.

Możesz się z nami skontaktować:

a) mailowo: biuro@tigerwarsaw.pl

b) telefonicznie: 22 273 95 80

2 DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

a) aby dostarczyć Ci produkty lub świadczyć usługi, o które wnioskowałeś i do których zbieramy informacje

b) aby informować Cię o produktach i usługach

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do potrzeb opisanych w pkt a) i b) jest konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub podejmowania działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą prawną jest art. 6.1b rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

c) aby poznać Cię lepiej

d) w ramach naszych kontaktów marketingowych i innych

e) aby wysyłać treści marketingowe i oferty dostosowane do Twoich preferencji i zainteresowań

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów opisanych w ppkt c), d) i e) jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu wprowadzania na rynek naszych produktów i usługi przeznaczonych dla Ciebie i informowania Cię o wydarzeniach odbywających się w naszych sklepach. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli jest to wymagane przez prawo, e-marketing wysyłamy tylko za Twoją zgodą.

f) postępowania wyjaśniające, statystyka i analizy mające na celu usprawnienie dystrybucji produktów, usług i technologii

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu ciągłego usprawniania produktów, usług i technologii, a także łatwości dokonywania zakupów u nas. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.

g) obsługa roszczeń, jakie możesz wnieść przeciwko nam

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy zawartej z nami. Podstawą prawną jest art. 6.1b rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie może również być konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu przestrzegania obowiązków prawnych, obsługi roszczenia reklamacyjnego lub usprawnienia jakości naszych produktów i usług. Podstawą prawną jest art. 6.1 ust. c) i ust. f) rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli obsługa roszczeń wymaga przetwarzania informacji dotyczących zdrowia, przetwarzamy te dane tylko na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych może być konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną jest art. 9.2 ust. a) i ust. f) rozporządzenia o ochronie danych.

h) Rejestrowanie nagrań monitoringu wizyjnego

Przetwarzanie jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania kradzieży oraz dokumentowania i zgłaszania kradzieży sklepowych na policji. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.

3 JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonych celach wymienionych powyżej w pkt 2. i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne. Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) Zwykłe dane osobowe, takie jak:

· Podstawowe dane kontaktowe (np. nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy)

· Zdjęcia (czasami wykonujemy zdjęcia w naszych sklepach w związku ze specjalnymi wydarzeniami, np. otwarcie albo ponowne otwarcie sklepu, sprzedaże specjalne albo inne kampanie. W takim przypadku zawsze przy wejściu do sklepu znajdują się oznaczenia informujące o tym, a jeżeli wydarzenie specjalne jest ograniczone do pewnego miejsca, w bezpośredniej bliskości tego miejsca. Możemy również przetwarzać zdjęcia, które wysyłasz do nas w związku z konkursami, w których uczestniczysz)

· Udział w konkursach i wyniki

· Nagrania monitoringu wizyjnego

· Informacje podane przez Ciebie w związku ze złożeniem skargi

b) Wrażliwe dane osobowe, takie jak:

· Jeżeli wniesiesz roszczenie zawierające informacje zdrowotne, administrator zbiera i przetwarza te informacje tylko na potrzeby obsługi roszczenia. Informacje zdrowotne zbierane są tylko od Ciebie.

4 JAK ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zwykle zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Możemy również zbierać informacje osobiste o Tobie z innych źródeł, na przykład:

a) Źródła online, np. media społecznościowe

b) Podmioty powiązane z nami i nasi kontrahenci

c) Nagrania monitoringu wizyjnego

d) Informacje podane przez Ciebie w związku ze złożeniem skargi

5 Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Możemy dzielić się twoimi danymi osobowymi z:

a) Centralą Zebra A/S w Danii

b) Dostawcy i sprzedawcy, z którymi pracujemy, np. dostawca produktów, które sprzedajemy, dostawcy usług, wsparcie techniczne, konsultanci IT, usługi pomocnicze i instytucje finansowe, łącznie z zakładami ubezpieczeń.

c) Władze publiczne, np. podatkowe, policja.

Gdy do przetwarzania danych osobowych angażujemy w naszym imieniu podmiot przetwarzający dane, zlecamy takie przetwarzanie w formie pisemnej. Wybieramy podmiot przetwarzający dane, który zapewnia dostateczne gwarancje dotyczące technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Zobowiązujemy podmiot przetwarzający dane do działania w naszym imieniu i według naszych instrukcji i do przestrzegania wszelkich mających zastosowanie aktów prawnych dotyczących działań podmiotów przetwarzających dane. Ponadto narzucamy w formie pisemnej odpowiednie wymagania ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

Od czasu do czasu możemy ujawniać dane osobowe innym stronom, na przykład osobom (fizycznym albo prawnym) albo organizacjom, którym możemy być zmuszeni ujawniać dane osobowe na podstawie odpowiednich przepisów prawa mających zastosowanie.

Dane osobowe mogą również być ujawnione w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą albo cesją aktywów, fuzją, rezygnacją z części działalności albo innymi zmianami sytuacji finansowej naszej lub któregokolwiek z naszych podmiotów zależnych.

Dane osobowe mogą również być ujawniane jeżeli będzie to konieczne dla zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów (o ile nie narusza to Twoich praw i wolności), albo według naszej oceny w celu przestrzegania prawa mającego zastosowanie, obowiązków prawnych lub wynikających z regulacji lub zapytań lub żądań wynikających z regulacji.

6 W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRZEŚLEMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA UE/EOG?

W niektórych przypadkach przekazujemy dane osobowe do krajów poza UE / EOG, np. podczas korzystania z usług dostawców IT w takich krajach.

Takie przekazywanie danych następuje tylko w określonych celach podanych w pkt 2, a my zawsze zapewniamy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa do takiego przekazywania danych, zgodnie z określeniami poniżej:

a) Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako mające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

b) Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako nie mające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa do przekazania danych przez zastosowanie „Standardowych wzorów umów w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich”, opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, albo jakiejkolwiek innej formy umowy zatwierdzonej przez odpowiednie władze.

Aktualny wykaz krajów, do których możemy przekazywać dane, znajduje się w wykazie krajów trzecich.

7 JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Zachowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane albo później przetworzone. Zasadą ogólną jest to, że przechowujemy dane dotyczące umów z klientami i zakupów przez [5 lat] od końca roku, w którym zawarto umowę albo dokonano zakupu.

Jeżeli jest to konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej, przechowujemy Twoje informacje przez dłuższy czas. Możemy również zachować Twoje informacje osobiste przez dłuższy czas, jeżeli mamy taki obowiązek prawny albo jeżeli jest to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Mamy określone zasady polityki przechowywania danych w odniesieniu do następujących typów informacji osobowych:

· Informacje przetwarzane w odniesieniu do roszczeń klienta usuwane są maksymalnie po pięciu latach po terminie upływu rozliczenia roszczenia

· Nagrania z monitoringu wizyjnego usuwane są najpóźniej 21 dni od daty nagrania, chyba że dłuższy czas zachowania jest konieczny do obsługi sporu

8 CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W niektórych przypadkach podanie co najmniej niektórych danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia umowy. Wobec tego gdy odmówisz udostępnienia takich danych osobowych nie będziemy mogli świadczyć usług oczekiwanych przez Ciebie.

9 JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY?

Wdrażamy środki bezpieczeństwa służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych przed ingerencją, utratą, zniszczeniem i nieupoważnionym dostępem. Ciągle weryfikujemy nasze procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do najnowszych osiągnięć techniki.

W praktyce zapewnienie 100% bezpieczeństwa nie jest możliwe, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że informacje są zupełnie zabezpieczone przed każdym, komu uda się ominąć środki bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do danych. Wobec tego podajesz swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność.

10 JAKIE MASZ PRAWA?

Ogólnie rzecz biorąc, masz następujące prawa:

· Masz prawo żądać dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

· Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania

· Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać ją w dowolnym czasie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.

· Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych).

Prawa te mogą podlegać pewnym warunkom lub ograniczeniom. Na przykład jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, może nie być to możliwe ze względu na aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Żądanie wycofania zgody lub realizacji swoich praw możesz zrealizować poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wysłanie go na Nasz adres pocztą tradycyjną lub mailowo na adres: biuro@tigerwarsaw.pl

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/