POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA

Jako administrator, Tiger Warsaw Sp. z o.o. („My”, „Nas”) ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe, a naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przy ich przetwarzaniu, ponieważ uznajemy i szanujemy Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy (tj. zbieramy, wykorzystujemy, udostępniamy i przetwarzamy w inny sposób) Twoje dane osobowe.

1 KIM JESTEŚMY?

Spółką odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:

Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396181, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5222988977.

Możesz się z nami skontaktować:

a) mailowo: biuro@tigerwarsaw.pl

b) telefonicznie: 22 273 95 80

2 DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

· aby informować Cię o wolnych etatach odpowiadających profilowi pracy, jaki utworzyłeś w portalu rekrutacyjnym;

· aby ocenić Twoje umiejętności, cechy i kwalifikacje, abyśmy mogli stwierdzić, czy możemy zaproponować Ci pracę w naszej firmie;

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach jest konieczne, abyśmy mogli podjąć działanie na Twoją prośbę (złożoną w formie wniosku o zatrudnienie u nas) przed zawarciem umowy. Podstawą prawną jest art. 6.1b rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie jest również konieczne w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zarządzania procesem rekrutacji i poszukiwania odpowiednich osób do zatrudnienia. Podstawą prawną jest art. 6.1f rozporządzenia o ochronie danych.

Na podstawie prawa mającego zastosowanie możemy mieć obowiązek przetwarzania informacji o Twoich dokumentach [dowód osobisty / paszport]. Podstawą prawną jest art. 6.1c rozporządzenia o ochronie danych.

3 JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

Możemy zbierać informacje o szczególnych umiejętnościach, rekrutacji i podaniach, wykształceniu i szkoleniach, np. informacje zawarte w podaniach i życiorysach / CV, informacje o historii zatrudnienia i referencje, historii wykształcenia, kwalifikacjach profesjonalnych, językach obcych i innych umiejętnościach, wynikach oceny umiejętności zarządzania, wynikach badań osobowości, planach rozwoju, gotowości do zmiany miejsca pobytu, wizach i paszporcie, oraz o wszelkich zarejestrowanych lub publicznie dostępnych informacjach.

4 JAK ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy zbierać dane osobowe w następujący sposób:

a) bezpośrednio od Ciebie, na przykład poprzez procedurę rekrutacji

b) od kontrahentów lub przedsiębiorstw zależnych, na przykład poprzez procedurę rekrutacji

c) od stron trzecich, co może obejmować:

(i) materiały referencyjne,

(ii) informacje o poprzednich pracodawcach,

(iii) instytucje edukacyjne, czy też

(iv) inne strony trzecie, łącznie z firmami sprawdzającymi historię kandydata i zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi.

5 Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Możemy udostępniać informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, osobom lub firmom wymienionym w pkt 4. ppkt c. (ii),(iii) i (iv) powyżej.

6 W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PRZEŚLEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO KRAJÓW TRZECICH POZA UE/EOG?

W niektórych przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe do krajów poza UE / EOG, np. podczas korzystania z usług dostawców IT w takich krajach.

Takie przekazywanie danych następuje tylko w określonych celach podanych powyżej w pkt 2, a my zawsze zapewniamy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa do takiego przekazywania danych, zgodnie z określeniem poniżej:

a) Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako mające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

b) Kraj został / kraje zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej jako nie mające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.W takich przypadkach zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa do przekazania danych przez zastosowanie „Standardowych wzorów umów w odniesieniu do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich”,opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, albo jakiejkolwiek innej formy umowy zatwierdzonej przez odpowiednie władze.

Aktualny wykaz krajów, do których możemy przekazywać dane, znajduje się w wykazie krajów trzecich.

7 JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

a) Informacje o osobach kandydujących, które nie są zatrudnione, przechowywane są przez okres trwania rekrutacji. Do osób, które zostaną zatrudnione, zastosowanie ma nasza polityka prywatności dla pracowników.

b) Po wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, dane te będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

8 CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz informacji wymaganych pod kątem określonego miejsca pracy, możesz nie być uwzględniony w procedurze rekrutacji na dane stanowisko.

Ponadto jeśli masz kwalifikacje, o których nam nie powiesz, nie będziemy w stanie uwzględnić tego w ocenie ofert, jakie możemy Ci przedstawić.

9 JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY?

Wdrażamy środki bezpieczeństwa służące zabezpieczeniu Twoich danych osobowych przed ingerencją, utratą, zniszczeniami lub nieupoważnionym dostępem. Ciągle weryfikujemy nasze procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do najnowszych osiągnięć techniki.

W praktyce zapewnienie 100% bezpieczeństwa nie jest możliwe, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że informacje są zupełnie zabezpieczone przed każdym, komu uda się ominąć środki bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do danych. Wobec tego podajesz swoje dane osobowe na własną odpowiedzialność.

10 JAKIE MASZ PRAWA?

Ogólnie rzecz biorąc, masz następujące prawa:

· Masz prawo żądać dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

· Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania

· Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać ją w dowolnym czasie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.

· Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych).

Prawa te mogą podlegać pewnym warunkom lub ograniczeniom. Na przykład jeśli zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, może nie być to możliwe ze względu na aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Żądanie wycofania zgody lub realizacji swoich praw możesz zrealizować poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wysłanie go na Nasz adres pocztą tradycyjną lub mailowo na adres: biuro@tigerwarsaw.pl

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego ochrony danych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/