PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB FIZYCZNYCH

Tiger Warsaw Sp. z o.o. stosuje niniejszą procedurę w celu zapewnia sprawnej realizacji praw określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Tiger Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa (dalej „Administrator” lub „Tiger Warsaw”), tj. następujących praw:

a) prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych,

b) prawa do dostępu do danych,

c) prawa do sprostowania danych,

d) prawa do usunięcia danych,

e) prawa do ograniczenia przetwarzania,

f) prawa do przenoszenia danych,

g) prawa do sprzeciwu,

h) prawa do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, na zasadach opisanych w niniejszej procedurze.

§1

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ I OBSŁUGA PRAW OSÓB FIZYCZNYCH

1. Osoby fizyczne mogą kierować żądania do Administratora w zakresie realizacji praw wskazanych we wstępie:

a) drogą mailową na adres: biuro@tigerwarsaw.pl

b) drogą pisemną na adres: Tiger Warsaw Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02 - 146 Warszawa

2. Zgłoszenie żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw winno zawierać:

a) imię, nazwisko osoby fizycznej, której zgłoszenie dotyczy,

b) opis zgłaszanego żądania wraz ze wskazaniem ewentualnych zastrzeżeń,

c) podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,

d) informacje o preferowanej formie odpowiedzi.

3. Przed realizacją zgłoszenia żądania Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości.

4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów RODO. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

5. W przypadku, gdy żądanie osoby fizycznej nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje osobę fizyczną w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn. W szczególności realizując prawa osób, których dane dotyczą, Administrator wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. Z tego powodu, w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Administrator może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu. Administrator informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

6. Działania podejmowane przez Tiger Warsaw w celu realizacji praw osób fizycznych są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania te są nadmierne (w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter) lub nieuzasadnione, Tiger Warsaw może pobrać rozsądną opłatę uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia działań.

§2

PROCEDURA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRAW OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO)

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

2. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane osobowe oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

Na żądanie osoby, Administrator wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.

3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.


4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Na żądanie osoby, Administrator usuwa dane, gdy:

a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,

b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

f) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

Administrator określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w RODO.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Tiger Warsaw ma prawo przechowywania danych. Wszelkie inne operacje przetwarzania mogą się odbywać wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Tiger Warsaw informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Na żądanie osoby fizycznej, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Administratora.

7. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

8. Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)

Jeżeli Administrator przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Administrator zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Administratora, chyba że taka automatyczna decyzja

a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Administratorem; lub

b. jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub

c. opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.