Klauzula informacyjna

POUFNE!

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Informacje zawarte w tym e-mailu i załącznikach są poufne. Jeśli otrzymałeś tą wiadomość przez przypadek, odeślij ją a następnie wykasuj. Nie kopiuj tej wiadomości, ani nie ujawniaj nieuprawnionym osobom. Ujawnienie zawartości poniższego e-maila i załączników jest zakazane i może spowodować konsekwencje określone prawem cywilnym i karnym.

CONFIDENTIAL!

This e-mail is intended solely to the recipient. All information contained in this e-mail and attachments is confidential. If you have received this e-mail by mistake, send it back and then delete. Do not copy this e-mail or do not disclose contents of its e-mail and attachments to any unauthorized person. Disclosing this information is prohibited and may result civil and criminal consequences